Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Yoshikai ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Yoshikai en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Stichting Yoshi Kai: gevestigd te [PLAATSNAAM] ([POSTCODE]) aan de [ADRES], geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: [KVK].
 3. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van een lidmaatschap, deelneemt aan (een) sportles(sen) van Stichting Yoshi Kai.
 4. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de sportlessen van Stichting Yoshi Kai is geadministreerd.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting Yoshi Kai en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de sportles(sen) van Stichting Yoshi Kai.
 6. Sportcentrum: de fysieke (bedrijfs)locatie van Stichting Yoshi Kai waar de sportlessen plaatsvinden.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met Stichting Yoshi Kai. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2 Aanmelding

 1. Aanmelding als Deelnemer en/of Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden via de website van Stichting Yoshi Kai. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van de eerste I-Deal betaling.
 2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Stichting Yoshi Kai zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 3. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot Stichting Yoshi Kai onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.
 4. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapsaccount. Gebruik van de lidmaatschapsaccount is persoonsgebonden. Het account is dus niet overdraagbaar.

Artikel 3 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Stichting Yoshi Kai zal altijd op de dag van inschrijving ingaan.
 2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de Deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de Deelnemer.
 3. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 4. Stichting Yoshi Kai behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4 Trainings- en openingstijden

 1. Stichting Yoshi Kai behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen en/of - activiteiten, die aangeboden worden door Stichting Yoshi Kai, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Stichting Yoshi Kai gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
 4. De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

 1. Het Lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een e-mail te versturen naar [EMAIL].
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 4. Stichting Yoshi Kai behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid

 1. Stichting Yoshi Kai aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer(s).
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Stichting Yoshi Kai, is geheel voor eigen risico van de Deelnemer(s).
 3. Stichting Yoshi Kai aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Deelnemer(s).
 4. De Deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de Deelnemer Stichting Yoshi Kai vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7 Huisregels en klachten

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Stichting Yoshi Kai c.q. het Sportcentrum en hiernaar te handelen.
 2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de directie van Stichting Yoshi Kai.

Artikel 8 Persoonsgegevens

 1. Stichting Yoshi Kai verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. Stichting Yoshi Kai kan de Deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de Deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij Stichting Yoshi Kai door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle Deelnemers van Stichting Yoshi Kai zijn opgenomen. Stichting Yoshi Kai en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De Deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Stichting Yoshi Kai aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting Yoshi Kai gevestigd is.